Chíp Máy In Ricoh - Hoang Minh Office

Chíp Máy In Ricoh

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 888680
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C2000/ C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 888680
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C2000/ C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 841288/ 841084
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6000/ C7500
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 841288/ 841084
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6000/ C7500
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 600125
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6001/ C6501/ C7501
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 600125
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6001/ C6501/ C7501
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh R70543
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP C231/ C232/ C242/ C310/ C311
 • Dung lượng : 24.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh R70543
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP C231/ C232/ C242/ C310/ C311
 • Dung lượng : 24.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh 407254
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP200n/ 201n/ 203sf/ 210su/ 212sfnw
 • Dung lượng : 2.600  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh 407254
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP200n/ 201n/ 203sf/ 210su/ 212sfnw
 • Dung lượng : 2.600  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh SP310
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP310dn/ 310sfn/ 311dnw/ 325sfnw
 • Dung lượng : 6.400  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh SP310
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP310dn/ 310sfn/ 311dnw/ 325sfnw
 • Dung lượng : 6.400  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Chip máy in Ricoh SP310dn/ 310sfn/ 311dnw/ 325sfnw

Trong kho